การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(การพัฒนา)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: นายภูวดล ดำละเอียด


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตหลักการบริหารงานคุณภาพ   และเพิ่มผลผลิต   กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสาร และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต   การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ   และเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน