การบัญชีเบื้องต้น
(2201-1002)

อาจารย์: นางนารนี วาเต๊ะ


 ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี   ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ   สมการบัญชีและงบดุล   การวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ 6 ช่อง    การปิดบัญชี  งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี