การขายเบื้องต้น 3200-0004
(3200-0004)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: ครูชาคริต สะแมการขายเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากการขายที่ดีจะส่งผลให้ ธุรกิจมีกำไรมาก การขายเป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระ มีความท้าทายในตัวเอง ซึ่งการจะเป็นนักขาย มืออาชีพได้นั้นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ