การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
(บัญชีร่วมค้า)

อาจารย์: นางสาวกรุณา ต่วนปูเต๊ะ


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน