งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(งานเชื่อม 1 )

อาจารย์: นายชาญยุทธ ทองประพันธ์


งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2100-1005  2 ( 4 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พะทธศักราช 2546 ( ปรับปรุง   พ.ศ. 2546 )

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา

           1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแกสและการเชื่อมไฟฟ้า