ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(ภาษาไทย)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: นายปกรณ์ เจ๊ะมะ


วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ๑และ๒ และรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทย เช่น  การฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน  วิชาภาษาไทย๑และ๒ ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆ  ส่วนวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ก็จะเรียนเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่จะนำไปใช้กับชีวิตการทำงานหรือชีวิตประจำวัน